Małżeństwo

Informacja dla narzeczonych pragnących zawrzeć małżeństwo ze skutkami cywilnymi

1. Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie (KPK 1115).
Za mieszkańca danej parafii można uznać kogoś, kto przebywa na jej terenie przynajmniej od pół roku, bez względu na to czy jest w tym miejscu zameldowany, czy też nie. Narzeczeni sami wybierają, czy sprawy kancelaryjne chcą załatwiać w parafii narzeczonej, czy narzeczonego.

2. Gdyby zaistniały okoliczności uzasadniające zawarcie Sakramentu małżeństwa w innym kościele niż parafialny narzeczonych, należy uzyskać licencję na taki ślub. Narzeczeni otrzymają ją w kancelarii jednej ze swoich parafii, po wypełnieniu podanych niżej wymagań.

3. Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art. 10). Jeżeli więc ślub kościelny nie będzie jednocześnie cywilnym, ten ostatni należy zawrzeć przed ślubem kościelnym.

4. Termin ślubu należy ustalić jak najwcześniej. Najpóźniej należy to uczynić w dniu spisywania protokółu przedślubnego. Rezerwując termin, należy uzgodnić z księdzem, w jakiej formie będzie udzielany Sakrament: podczas Mszy Świętej, czy też bez niej.

5. Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński muszą zebrać potrzebne dokumenty, z którymi oboje zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed ślubem. Na podstawie tych dokumentów i odpowiedzi udzielanych przez narzeczonych, ksiądz sporządza protokół przedślubny. Do jego sporządzenia potrzeba więcej czasu. Dlatego trzeba się zgłosić do kancelarii najpóźniej na godzinę przed jej zamknięciem.

6. Wymagane dokumenty dla obu stron:
– aktualna metryka chrztu (ważna maksimum sześć miesięcy od daty wystawienia)
– świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma o nim informacji na metryce chrztu)
– świadectwo o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego (lub o uczestnictwie w nim)
– dokumenty z urzędu stanu cywilnego potrzebne do zawarcia małżeństwa (dokument ten, zaświadczający o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządza kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w trzech egzemplarzach. Ważny jest on tylko trzy miesiące od daty wystawienia i musi posiadać swoją ważność jeszcze w dniu ślubu.)

7. Po spisaniu protokołu przedślubnego można wygłosić zapowiedzi. Zapowiedzi głosi się w parafii narzeczonego i narzeczonej. W kancelarii, w której spisywany jest protokół, ksiądz przyjmuje zapowiedzi strony pochodzącej z tej parafii i wystawia pisemną prośbę do parafii strony drugiej. Ten dokument zainteresowana strona sama dostarcza do swojej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odbiera odpowiednie pisemne potwierdzenie, które dostarcza do kancelarii, w której spisywano protokół, w dniu spisywania aktu ślubu.

8. Po zgłoszeniu zapowiedzi narzeczeni powinni przystąpić do pierwszej Spowiedzi przedślubnej, którą spowiadający kapłan potwierdza podpisem na ostatniej stronie karty kursu przedmałżeńskiego. Drugą Spowiedź należy odbyć już przed samym ślubem, tak aby przyjąć sakrament małżeństwa godnie, w stanie łaski. Również i drugą Spowiedź potwierdzamy podpisem kapłana. Przystępując do obu Spowiedzi należy na samym początku zaznaczyć, że jest to Spowiedź przedślubna.

9. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii ponownie na kilkanaście dni przed datą ślubu, aby spisać już akt małżeństwa. Wtedy należy przyprowadzić ze sobą świadków, mogących wylegitymować się dowodem osobistym. Świadkiem może być osoba pełnoletnia, mająca zdolność podejmowania czynności prawnych. Aby świadek mógł w razie potrzeby składać w urzędach kościelnych przysięgę o zawarciu niniejszego małżeństwa, musi być ochrzczony w Kościele Katolickim.

10. W dniu ślubu, na kilka minut przed uroczystością, świadkowie dostarczają do zakrystii kościoła obrączki narzeczonych, ich kartki od Spowiedzi oraz kartę kancelaryjną ślubu.

11. W ciągu pięciu dni o fakcie zawarcia małżeństwa zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też w razie załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych należy odbierać wypis z ksiąg cywilnych. Natomiast w celu załatwiania spraw kościelnych wypis taki należy odbierać w kancelarii parafii, gdzie odbył się ślub. Narzeczeni powinni w najbliższym czasie po zawarciu małżeństwa zgłosić się do kancelarii parafialnej, gdzie spisywali akt, o odpis dokumentu potwierdzającego ich małżeństwo.

12. Jeżeli jedna ze stron nie należy do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, przygotowania do zawarcia małżeństwa należy rozpocząć od rozmowy z księdzem, aby poznać warunki na jakich taki związek będzie możliwy.

13. W celu spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu z Księdzem w kancelarii (697 220 400).

Poradnia Rodzinna czynna jest również w naszej parafii. Prowadzi Pani ALEKSANDRA HETEL. Aby umówić spotkanie proszę kontaktować się drogą mailową: amwm17@wp.pl

Z poradni rodzinnej przy parafii korzystać może każdy.
Głównie korzystają z niej narzeczeni w związku z przygotowaniem do Sakramenty Małżeństwa.

Odnośnie nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny poruszane są następujące tematy:
– etyki małżeńskiej
– odpowiedzialnego rodzicielstwa
– naturalnego planowania rodziny
– wychowania dzieci
– rozwiązywania konfliktów małżeńskich
– wyboru właściwej drogi życia.
Jeżeli są bardzo trudne sytuacje życiowe to wtedy potrzebni są specjaliści.

Polecamy