Odnowa w Duchu Świętym

Ruch OdnOdnowa_logoowy w Duchu Świętym (charyzmatyczny) opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich „chrzest w Duchu Świętym” – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom ( to osobiste doświadczenie działania Ducha Świętego, które umacnia i odnawia w nas łaski dane w sakramentach chrztu i bierzmowania, przeżywamy najczęściej podczas specjalnej modlitwy w ramach rekolekcji ewangelizacyjnych).

Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Ostrobramska” istnieje w naszej parafii od 25 czerwca 1987 roku.

Naszym opiekunem jest ks. Janusz Młynik.

Spotkania modlitewne odbywają się w czwartki po Mszy Świętej o godz. 18:00 w Auli Jana Pawła II. Są to spotkania otwarte. Zapraszamy na nie każdego, kto ma pragnienie wspólnie z nami się modlić, słuchać Słowa Bożego i uwielbiać Boga.

W pierwsze czwartki miesiąca uczestniczymy w Adoracji Najświętszego Sakramentu „Godzina Święta” w naszym Sanktuarium.

W grupie staramy się poprzez trwanie we wspólnocie (dzielenie się wiarą, osobiste świadectwo i wzajemną pomoc), modlitwę i formację (nauczanie i rekolekcje) realizować cele Odnowy w Duchu Świętym, którymi są:

1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu, zwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”, lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.

3. Popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi (charyzmatami), nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej – w Kościele. Te dary, zwyczajne i nadzwyczajne, ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i duchowieństwa. Ich poprawne rozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu ich misji.

4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego (…) Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła, głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.

5. Pielęgnowanie stałego wzrastania w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

(Ze Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS)

Realizując nasze chrześcijańskie powołanie, chcemy przez nasze nawracanie się i wzrastanie do świętości stawać się świadkami miłości i mocy Boga tam, gdzie jesteśmy – w naszych rodzinach, pracy i naszej parafii.

Podejmujemy działania apostolskie na różnych polach: prowadząc i służąc na rekolekcjach ewangelizacyjnych w naszej i innych parafiach, służąc w domu opieki „Matysiakowie”, prowadząc modlitwę wstawienniczą (w sali Bielanek, w 3. piątki miesiąca o 18:00) i modlitwę za chorych (w Sanktuarium, w 3. czwartki miesiąca o 18:00 oraz podczas spotkań modlitewnych), angażując się w różne wydarzenia parafialne (czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, Drogę Krzyżową, procesję Bożego Ciała i inne) i diecezjalne (Szkoła Ewangelizatora, ewangelizacje uliczne). Staramy się być gotowi do służby i otwarci na natchnienia Ducha Świętego działającego w Kościele.

Zapraszamy Ciebie do wejścia na drogę odnowy i osobistego przyjęcia Ducha Świętego w Jego mocy. Jesteśmy po to, aby Ci w tym pomóc.

Więcej informacji i aktualności znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.odnowaostrobramska.pl

MBOstrobramska_Ikona_Odnowy

Polecamy