Ministranci i Lektorzy

Ministrant – Sługa Chrystusa.

Móc służyć przy ołtarzu jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem. Po kapłanie ministrant jest najbliżej Chrystusa w czasie sprawowania świętych sakramentów. Być ministrantem, znaczy być sługą. Nie powinniśmy o tym zapominać. Nie powinniśmy zapominać jak wielkiemu PANU służymy i jak ważną jest służba, którą się pełni.

W naszej Parafii.

Działalność lektorów i ministrantów naszej parafii ma za zadanie przygotować młodzież męską do służby liturgicznej przy ołtarzu, a przez to do głębszego przeżywania spotkania z Chrystusem w Eucharystii oraz składania świadectwa o Chrystusie w swoim otoczeniu.

Program formacyjny realizujemy w trzech grupach wiekowych:

Pierwsza, to grupa lektorów, w skład której wchodzą młodzież uczęszczająca do szkół średnich, studenci oraz pracująca.

Druga, to ministranci uczęszczający do gimnazjum.

Trzecią to ministranci ze szkół podstawowych i kandydaci na ministrantów.

Poza formacją własnego charakteru, zajmujemy się przygotowaniem liturgii wszystkich świąt kościelnych, aktywnie uczestniczymy w życiu naszej parafii. Rozprowadzamy kadzidło i kredę w uroczystość Objawienia Pańskiego oraz wodę święconą w Wielką Sobotę.

Grupa ministrantów uczestniczy w rozgrywkach sportowych Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej 2014/2015.

20141129_11413520141129_114131

20141129_11410520141129_114102

Zachęcam do zobaczenia wyników…

http://florianska3.pl/tabele-po-rundzie-jesiennej/

Obecnie nasza grupa liczy 39 lektorów i ministrantów (w tym jednego ceremoniarza) i 15 kandydatów. Opiekę nad nami sprawuje ks. Dariusz Stonio. Z naszego grona wywodzi się kilku kapłanów.

Spotkania formacyjne lektorów odbywają się w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o godzinie 18.00, natomiast spotkania ministrantów i kandydatów w każdą sobotę o godzinie 10:00 (w styczniu i lutym w sobotę o godz. 9:00 (z powodu kolędy)).

Lektorzy

Dobre i poprawne czytanie Słowa Bożego, oznajmianie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Nikt dotąd nie posiadł tej sztuki na tyle, aby nie mógł jej bardziej doskonalić ani ulepszać. Do tego zaszczytnego zadania zachęcał już przed laty papież Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam: Trzeba nam wrócić do prawdziwej sztuki oznajmiania Słowa Bożego… Musimy szukać prawideł, przez których zastosowanie stanie się nasza wymowa prosta, jasna, mocna, poważna, zdolna wyzwolić nas z wrodzonej niezaradności w posługiwaniu się tym wzniosłym i tajemniczym narzędziem działania jakim jest Słowo Boże, i zachęcić nas do wysiłku, abyśmy dorównali w szlachetnym współzawodnictwie tym wszystkim, którzy dzięki sztuce wymowy posiadają w naszych czasach ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej.

Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii własną funkcję liturgiczną, stoi więc obowiązek pilnego zdobywania sztuki czytania Słowa Bożego. Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien on spełniać z należną czcią i miłością do Pisma św. (por. KL 29), aby wypowiadane Słowo Boże, jako „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12), było wezwaniem zarówno dla słuchaczy jak i dla czytającego je lektora.

Kodeks ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

Ministrant – podobnie jak kapłan – stara się być niejako drugim Chrystusem.

 

Modlitwa przed służeniem

 

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga który rozwesela młodość moją,

do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu

o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na

ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

 

Modlitwa po służeniu

 

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw abym uświęcony

uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez cały dzień dzisiejszy i całe moje życie,

szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Polecamy